(+84) 092 645 3456
Hoạt động ngoài trời (11-03-2016)
File nguồn không tồn tại hoặc không phải định dạng cho phép !. Lỗi tại Image->GetType()